آموزشگاه بهارستان

برگزاری کلاس های عمومی،تخصصی،کنکور در کرج

جدول زمان برگزاری جام بهارستان یک هشتم نهایی

بازی ها یک هشتم نهایی جام بهارستان اعلام گردید

نتایج روز دوشنبه جام بهارستان

نتایج روز دوشنبه جام بهارستان اعلام گردید

جدول جام بهارستان

جدول جام بهارستان اعلام گردید

نتایج روز یکشنبه جام بهارستان

نتایج روز یکشنبه جام بهارستان اعلام گردید

نتایج روز شنبه جام بهارستان

نتایج روز شنبه جام بهارستان اعلام گردید

جدول زمان برگزاری جام بهارستان

جدول زمان برگزاری مسابقات جام بهارستان و قوانین و نکات بازی